Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση των οχημάτων, απο τον σωματείο εργαζωμένων του...

Σοβαρές καταγγελίες για την κατάσταση των οχημάτων, απο τον σωματείο εργαζωμένων του Δήμου

2
0

Ελλιπή συντήρηση των οχημάτων του Δήμου, καταγγέλλει το σωματείο Εργαζομένων του Δήμου.  Με ανακοίνωση του, το σωματείο ανακοίνωσε τετράωρες στάσεις εργασίες από την Δευτέρα και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη! Όπως τονίζει στην ανακοίνωση τους οι εργαζόμενοι, τα αιτήματα τους, χρήζουν άμεσης επίλυσης καθώς αφορούν την σωματική ακεραιότητα εργαζομένων και πολιτών , καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Τμήματος Περιβάλλοντος-Πρασίνου που έχει σκοπό την άμεση και έγκαιρη ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών κάθε δημοτικής ενότητας.

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από πρόσκληση των μελών του Συλλόγου μας από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 13/09/2018 με Θέμα την πλήρη εξουσιοδότηση του ΔΣ σε πάσης φύσεως κινητοποιήσεις-διεκδικήσεις για όλα τα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας με κάθε νόμιμο νομικό ή συνδικαλιστικό μέσο, με σκοπό την ασφάλεια και την διασφάλιση των συμφερόντων όλων των μελών μας,
το σώμα της Γενικής Συνέλευσης αποφάσισε ομόφωνα για 3ήμερη 4ωρη Στάση Εργασίας για όλες τις βάρδιες των εργαζομένων,μελών του Συλλόγου μας, και κατάληψη των χώρων εργασίας από Δευτέρα 17/09/2018 και ώρα 00:01 έως και την Τετάρτη 19/09/2018 και ώρα 23:59, για τις βάρδιες 00:01-4:00, 8:00-12:00 και 18:00-22:00, με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι την επίλυση όλων των δίκαιων αιτημάτων μας.
Τα αιτήματά μας χρήζουν άμεσης επίλυσης, καθώς αφορούν την σωματική ακεραιότητα εργαζομένων και πολιτών , καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Τμήματος Περιβάλλοντος-Πρασίνου που έχει σκοπό την άμεση και έγκαιρη ικανοποίηση των αναγκών όλως των πολιτών κάθε δημοτικής ενότητας.

Απαιτούμε:

 • · Την απαρέγκλιτη διαφύλαξη και τήρηση όλων των όρων και κανόνων ασφαλείας του προσωπικού.
  · Την λήψη όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση μέτρων ασφαλείας. Την άμεση, ενεργό και διαρκή υποχρέωση παροχής συγκεκριμένου και επαρκούς, πληρούντος τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, χώρου εργασίας – γραφείων, συντήρησης του τόπου εργασίας, καθώς και χορήγησης του εξοπλισμού και των μηχανολογικών μέσων και έγκαιρης συνακόλουθα χορήγησης των αναγκαίων εργαλείων, οχημάτων, του εν γένει εξοπλισμού για την άσκηση των καθηκόντων των μισθωτών αυτού, των αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  · Την άμεση και γενική υποχρέωση του Δήμου Διονύσου να εκπληρώνει τις, από τη σύμβαση εργασίας και το νόμο, υποχρεώσεις του απέναντι στους μισθωτούς- μέλη του Σωματείου μας, με βάση την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, ρυθμίζοντας την εργασία και τον τόπο αυτής κατά τρόπο που να προστατεύεται η υγεία και ασφάλεια αυτού.
  · Να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την βελτίωση και επισκευή των υπαρχουσών υποδομών και των χώρων του Αμαξοστασίου, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες Καθαριότητας και απασχολείται το προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης, προκειμένου το προσωπικό να παρέχει τις υπηρεσίες του, υπό τις προβλεπόμενες στο νόμο προϋποθέσεις και συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Παράλληλα, να μελετηθεί και εξετασθεί η άμεση κατασκευή ασφαλούς και υπό συγκεκριμένες προδιαγραφές εγκατάστασης- γραφείων απασχόλησης του προσωπικού Καθαριότητας, δεδομένου ότι οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες, προβληματικές και ακατάλληλες, καθώς και η πρόβλεψη κατάλληλου χώρου λειτουργίας Αμαξοστασίου, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Επίσης να προβλεφθεί και να δημιουργηθεί σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
  · Να γίνουν οι δέουσες και προβλεπόμενες επισκευές και η αντικατάσταση των βλαβέντων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών στα οχήματα που έχουν υποστεί μηχανικά προβλήματα λόγω σχετικών βλαβών. Να γίνει αγορά ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε οχήματα που κυκλοφορούν, προκειμένου να καταστούν απολύτως ασφαλή και λειτουργικά, με σκοπό να μην υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων στο προσωπικό που χειρίζεται αυτά.
  · Ασφαλή, σωστά συντηρημένα οχήματα και αντικατάσταση των φθαρμένων ελαστικών τους, για την εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των εργαζομένων και των πολιτών, προκειμένου τα οχήματα να μην είναι παροπλισμένα και να μην έχουν κατ’ ουσία μεταμορφωθεί σε κινητές βόμβες από την παράλειψη επισκευής των βλαβών που έχουν υποστεί! Ακόμη ζητούμε την ανανέωση του γερασμένου μηχανοκίνητου στόλου καθώς και των εργαλείων, με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών.

Διότι είναι γνωστό, όπως έχουμε τονίσει και σε προγενέστερα έγγραφά μας, ότι στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου παραβιάζονται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και την αρμόδια Αντιδήμαρχο, οι προαναφερόμενες διατάξεις νόμων. Ειδικότερα δεν είναι επαρκής και σύμφωνοι με το νόμο οι χώροι, τα γραφεία και οι λοιπές εγκαταστάσεις που στεγάζονται οι υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου στο χώρο του Αμαξοστασίου. Οι συνθήκες άσκησης των καθηκόντων και απασχόλησης του προσωπικού Καθαριότητας λαμβάνουν χώρα κατά παραβίαση των ως άνω διατάξεων και ρυθμίσεων νόμων. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, των οχημάτων- αυτοκινήτων- απορριμματοφόρων κ.λ.π., λόγω της μη διενέργειας τακτικά συντήρησης, επισκευής και ελέγχου αυτών βρίσκεται σε πολύ άσκημη κατάσταση και μερικά μάλιστα οχήματα δεν κυκλοφορούν και δε λειτουργούν. Επίσης αρκετά οχήματα είτε να είναι παροπλισμένα, είτε απαιτείται η άμεση επισκευή τους, είτε η αποκατάσταση βλαβών που έχουν υποστεί, είτε η αντικατάσταση σημαντικών εξαρτημάτων αυτών λόγω της συνήθους φθοράς, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία και λειτουργία αυτών να καθίσταται επικίνδυνη. Οι ορισθέντες αρμόδιοι ( Τεχνικός Ασφαλείας, Ιατρός Ασφαλείας), καθώς και οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι της Διεύθυνσης, για τις ανωτέρω σοβαρές ελλείψεις, κατά παράβαση των νόμων, δεν έχουν λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, ως έχουν υποχρέωση, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να υφίσταται άμεσος κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων στο προσωπικό των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Περαιτέρω, δεν έχει γίνει η απαιτούμενη ανανέωση του μηχανοκίνητου και μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου απαιτείται, και προς τούτο, και για το λόγο αυτό, εγκυμονούν κίνδυνοι πρόκλησης ατυχημάτων στο αντίστοιχο προσωπικό της υπηρεσίας Καθαριότητας.
· Την άμεση χορήγηση στο Σωματείο μας των στοιχείων που έχουμε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες , ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής σε χρήμα, αναδρομικά, των Μέσων Ατομικής Προστασίας για τα έτη 2012-2017. Στο πλαίσιο των ανωτέρω παράνομων παραλείψεων των οργάνων του Δήμου, δεν χορηγούνταν κατά τα έτη 2012-2017, συστηματικά ανά έτος το σύνολο των προβλεπόμενων από το νόμο Μέσων Ατομικής Προστασίας στο προσωπικό που δικαιούταν αυτά για την ασφαλή και υγιεινή άσκηση των καθηκόντων του και προς τούτο υφίστατο σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων σε βάρος του προσωπικού, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Προκλήθηκαν μάλιστα για το λόγο αυτό, 2-3 σχετικώς ελαφρά ατυχήματα.

· Να υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2017 καταβολής σε χρήμα, αναδρομικά, των Μέσων Ατομικής Προστασίας, για τα ως άνω έτη, που αυτά δεν είχαν χορηγηθεί, λόγω της σχετικής αδιαφάνειας που επικρατούσε όσον αφορά την πλήρη και ορθή χορήγηση των ειδών στους δικαιούχους

· Την ανάκληση όλων των αβάσιμων, συκοφαντικών, εκδικητικών, μη τεκμηριωμένων παρανόμως και παρατύπως ασκηθεισών διώξεων, καθώς και Ποινών που έχουν επιβληθεί στο προσωπικό της Δ/σης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας και επιστροφή των περικομμένων ημερομισθίων . Επίσης ζητάμε την άμεση απομάκρυνση του Εμπνευστή Υπευθύνου και Κατασκευαστή των συκοφαντικών και αβάσιμων- μη νόμιμων, υπηρεσιακών διώξεων των συναδέλφων.
Όπως έχουμε γνωστοποιήσει, μη νόμιμα και καταχρηστικά έχει ασκηθεί πληθώρα « κατασκευασμένων- μεθοδευμένων», αβάσιμων και μη νόμιμων πειθαρχικών διώξεων ( 90 και πλέον) από τους Προϊσταμένους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, χωρίς να τηρηθούν στοιχειωδώς οι προβλεπόμενες στο νόμο ( πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων κ.λ.π) διατάξεις της πειθαρχικής διαδικασίας.
· Την άμεση τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Διονύσου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εμπεριστατωμένες προτάσεις που έχει καταθέσει ο Σύλλογός μας, ώστε να αποκαλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες προσωπικού σε όλες τις Δ/σεις-Υπηρεσίες του Δήμου, κι έτσι η Δημοτική Αρχή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για πρόσληψη προσωπικού με σκοπό την ομαλή, σωστή λειτουργία των Υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Επίσης ζητούμε την άμεση συνεργασία για τροποποίηση του ΟΕΥ των Οργανισμών-Νομικών Προσώπων του Δήμου Διονύσου.

· Την σωστή και έγκαιρη καταβολή όλων των δεδουλευμένων και για οποιαδήποτε αιτία αποδοχών των εργαζομένων ( για υπερωριακή απασχόληση) με Ισότητα και Δικαιοσύνη, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις καταβάλλονται έως σήμερα, με καθυστέρηση 6 μηνών, και δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές, δεδουλευμένες υπερωριακές ώρες!

· Την δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για την μη άσκηση ένδικων μέσων στις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια και την άμεση καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους, όποτε κι αν αυτές κατατεθούν.

· Να απαντούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε έγγραφα αιτήματα των πολιτών και ειδικότερα των εργαζομένων μέσα στο προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, στα πλαίσια αυτά ζητάμε άμεσα να απαντήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και η διοίκηση, στα πρωτοκολλημένα έγγραφα αιτήματα του Συλλόγου μας αλλά και εργαζομένων, τα οποία, εδώ και μήνες παρανόμως σύμφωνα με το ΚΔΔ, δεν έχουν απαντήσει και δύναται να υπάρξουν νόμιμες συνέπειες εκ του νόμου.

· Να μην μεταφερθεί η έδρα του σωματείου μας και μάλιστα προσωρινά (και ακολούθως να υπάρξει και άλλη μετακίνηση) στα γραφεία του κατά πολύ μικρότερου και μη αντιπροσωπευτικού έτερου Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, που στεγάζεται και λειτουργεί σε γραφείο, στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου. Πρόσφατα ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει ζητήσει προφορικά από το Διοικητικό μας Συμβούλιο να μεταφερθεί η έδρα του Σωματείου μας προσωρινά, από τα γραφεία που βρίσκονται στο Υπόγειο της οδού Πετζερίδη αρ. 3 ( στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου), στα γραφεία του έτερου Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου, που λειτουργούν στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου. Όμως ο νόμος ορίζει ότι : «…Ο εργοδότης του οποίου η εκμετάλλευση απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζομένους έχει υποχρέωση να διαθέτει κατάλληλο χώρο για γραφείο στον τόπο εργασίας στη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης που έχει τα περισσότερα μέλη για την εξυπηρέτηση των συνδικαλιστικών σκοπών της εφόσον ζητηθεί και σύμφωνα με τις δυνατότητές του….» Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη του νόμου, το Σωματείο μας, λόγω του ότι αριθμεί 210 περίπου μέλη ( εργαζόμενους με σχέση ΙΔΑΧ και δημοσίου δικαίου), είναι το μεγαλύτερο Σωματείο και το πλέον αντιπροσωπευτικό στο Δήμο Διονύσου και η τυχόν μετακίνηση της έδρας του δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του Σωματείου και τα συμφέροντα των εργαζομένων- μελών μας, καθόσον θα δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία αυτού και καθιστά δυσχερή την προσέλευση των μελών του Σωματείου στο χώρο των ανωτέρω γραφείων.

Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των ευαίσθητων δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων-σχολείων-νοσοκομείων-γηροκομείων καθώς και για βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης, ο Σύλλογός μας θα προβεί στην αποκομιδή απορριμμάτων και αποκατάσταση τυχόν βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης με προσωπικό ασφαλείας για τις ημέρες των κινητοποιήσεών μας.
Καλούμε τους συνδημότες μας να κατανοήσουν την σοβαρότητα της διαμαρτυρίας μας , να μας στηρίξουν στα δίκαια αιτήματά μας και για τυχόν έκτακτες ανάγκες παρακαλούμε να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας για την ικανοποίησή τους.
Αφίφης Μάριος 6983217773
Ζέκιος Βασίλειος 6906469380
Βλάχος Αποστόλης 6977843409

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Και το Επταμελές:

Αφίφης Μάριος Απόλλων Κούνης Ζέκιος Βασίλειος
Καρμίρη Κωνσταντίνα
Σταυροπούλου Χρυσούλα
Χαβιαρόπουλος Ευστράτιος
Tσιούμας Αδάμ
Βλάχος Αποστόλης
Μίμηνας Παναγιώτης.

Απάντηση