Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Οι αρμοδιότητες του Γ.Γ. Στέφανου Μηχιώτη

Οι αρμοδιότητες του Γ.Γ. Στέφανου Μηχιώτη

1
0

Αναρτήθηκε στην διαύγεια η απόφαση του δημάρχου Γιάννη Καλαφατέλη, για τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, Στέφανου Μιχιώτη.

Αναλυτικά:

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ο Υ

Έχοντας υπόψη:

α) τις διατάξεις του άρ. 58 του ν. 3852/2010.

β) τις διατάξεις του άρ. 161 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 38 του ν. 3801/2009 και ισχύει σήμερα.

γ) τις διατάξεις του άρ.88 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων»

δ) την υπ’ αρ. 34957/4573/13-09-19 απόφαση Δημάρχου Διονύσου περί διορισμού Γενικού Γραμματέα .

ε) τον ΟΕΥ του Δήμου Διονύσου (Φ.Ε.Κ. 1546/Β΄/27-06-2011)

στ) τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας, που επιβάλλουν πέραν των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα, την ανάθεση σ’αυτόν ορισμένων επιπλέον αρμοδιοτήτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

1. Αναθέτει στο Γενικό Γραμματέα κ. Μιχιώτη Στέφανο του Νικολάου τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Να ασκεί εποπτεία και να συντονίζει τις ενέργειες των Υπηρεσιακών Μονάδων του Δήμου, φροντίζοντας για την εφαρμογή των Νόμων, Διαταγμάτων, Αποφάσεων, Εγκυκλίων, Κανονισμών κ.λπ., και παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες στο προσωπικό για την ακριβή εκτέλεση της αποστολής του.

β) Να ενημερώνει τον Δήμαρχο για θέματα που θεωρούνται επείγοντα και συνεργάζεται μαζί του για την υπηρεσιακή τους προώθηση και επίλυση.

γ) Να συνεργάζεται με τους Αντιδημάρχους για την υλοποίηση των πολιτικών αποφάσεων.

δ) Να προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

ε) Να συνεργάζεται και λαμβάνει πάντα υπόψη του τις προτάσεις των εργαζομένων, για

οποιοδήποτε θέμα τους αφορά.

στ) Να μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ζ) Να παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

η) Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου, σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και να ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

θ) Να μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της βελτίωσης της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

ι) Να οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

κ) Να υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

2. Επιπλέον, ανατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου κ. Μιχιώτη Στέφανο του Νικολάου οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Την εποπτεία του Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων,

β) Την εποπτεία του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Διαφάνειας,

γ) Την υποστήριξη και εποπτεία της λειτουργίας Πολιτικών Οργάνων και Νομικών Προσώπων του Δήμου καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεών τους,

δ) Την μέριμνα για τον σχεδιασμό προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού στη βάση των εκπαιδευτικών αναγκών, γνώσεων και δεξιοτήτων,

ε) Την συμμετοχή στη κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης και παρακολούθηση επίτευξης στόχων,

ζ) Την εποπτεία του Γραφείου Διαβούλευσης και υλοποίησης των σχετικών δράσεων της δημόσιας διαβούλευσης,

η) Την εποπτεία της σχεδίασης και υλοποίησης των έργων καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών και αξιοποίησης σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

3. Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα αρμοδιότητάς του.

4. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα εκτελούνται σύμφωνα με τις διοικητικές διαδικασίες, όπως ισχύουν κάθε φορά στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ποιότητας του Δήμου. Στο πλαίσιο άσκησης όλων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, ο Γενικός Γραμματέας οφείλει προηγουμένως να ενημερώνει το Δήμαρχο.

Απάντηση