Αρχική Τοπικα Νεα Δημοτικό Συμβούλιο Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής

1
0
Με 13 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη θα συνεδριάσει, την Τρίτη 6 Αυγούστου στις 9 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διονύσου. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Αίτημα της κ. Καλύβα Μαρίας περί καταβολής αποζημίωσης για ζημιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε λακούβα.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για τον διεθνή διαγωνισμό «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προμήθεια Υδραυλικών Ειδών».

∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡ. ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΤΜ. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμός ∆ημοτικών Κτιρίων του ∆ήμου ∆ιονύσου».

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 5ο: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 61/2019 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΘΕΜΑ 6ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της κα. Ραφτοπούλου Γαρυφαλλιάς και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της κα. Γκασιώνα Ιωάννας και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 8ο: Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του κου. Ρούσσου Νικόλαου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

ΘΕΜΑ 9ο: Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για τη βεβαίωση της αδυναμίας του ∆ήμου να αναλάβει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 και για την παρακολούθηση της διπλογραφικής μεθόδου για το έτος 2019 του ΝΠ∆∆ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ».

ΘΕΜΑ 10ο: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού ∆ήμου Β ́ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Χρονική παράταση ισχύος των προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήμου ∆ιονύσου σύμφωνα με το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισμού 406.000,00€.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Πρακτικού Νο3 Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια αντικειμένων και ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης /εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής ταχυδρομικών αντικειμένων, ομάδα Α.

ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήμου ∆ιονύσου ενώπιον του ∆ιοικ. Εφετείου Αθηνών από δικηγόρο.

Απάντηση